Suoraan sisältöön

Halssilan alueen katujen Siilinkuja ja Supikuja katusuunnitelmien muutos

Suunnittelualue sijaitsee Halssilan kaupunginosassa noin neljän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Alue rajautuu lännessä Ilveskujaan, pohjoisessa Revonkatuun, idässä Halssilanrinteeseen ja etelässä Vaajakoskentiehen. Suunnittelualueen eteläosan asemakaava on vahvistettu 4.6.2007 ja pohjoisosan asemakaava 7.6.2010.

Katujen kerros- ja pintarakenteet uusitaan. Nykyiset kadut sijaitsevat paikoitellen asemakaavan mukaisen katualueen reunassa. Katujen linjausta muutetaan siten, että kadun molemmille puolille saadaan lumitilaa. Katualueelta poistetaan puita, pensaita ja mahdollisia muita rakenteita katurakenteen toteuttamisen vaatimalta leveydeltä. Saneeraushankkeen yhteydessä Jyväskylän Energia uusii suunnittelualueella vesihuoltoverkostoa.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Siilinkujalla on 3,20-8,80 metriä ja Supikujalla 8,00 metriä. Siilinkujan ja Supikujan ajoradan päällysteen leveys reunatuesta reunatukeen on 4,50 metriä. Siilinkuja välillä Vaajakoskentie Vesikonkuja on leveydeltään 3,50 metriä. Vaajakoskentien puoleinen osuus väylästä merkitään jalankulku- ja polkupyörätieksi. Siilinkujan yläosassa on noin 30 metriä pitkä osuus, joka merkitään jalankulku- ja polkupyörätieksi. Katualueen kapeudesta johtuen väylän päällystetty leveys on tällä osuudella 2,50 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärein, hulevedet johdetaan Vaajakoskentien hulevesijärjestelmään ja Halssilanrinteen puolelle maastoon. Katujen valaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2015 on varattu 135 000 euron määräraha katujen saneeraamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Hanke on aikataulutettu kesä-lokakuulle.

Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus pidettiin Halssilan koululla 17.3.2015.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 31.3.–14.4.2015.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta on jätetty kaksi muistutusta. Muistutuksissa esitetään, että suunnitelmassa esitetty Siilinkujan ja Vaajakoskentien välinen kevyen liikenteen väylä tulisi muuttaa ajoneuvoliittymäksi. Perusteluna esitetään alueen liikennöinnin hankaloitumista Supikujan kautta pääliikennevirran ollessa keskustan suuntaan. Lisäksi esitetään, että Supikujan liittymä on liikenneturvallisuuden kannalta huono vaihtoehto koko alueen liikennöinnille, koska Halssilanrinteen suunnasta polkupyöräilijät tulevat alamäkeen. Esitettyjen liikennejärjestelyjen arvellaan vaikuttavan huonontavasti mm. pelastusviranomaisten toimiin.

Katusuunnitelmaa on muutettu siten, että Siilinkujan yhteys Vaajakoskentielle säilyy ajoneuvoliittymänä nykyisen käytännön mukaisesti. Mikäli liittymän käytöstä aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle, liittymän käyttötarkoitus harkitaan uudestaan.

Lisätiedot: rakennuttajainisnööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta