Suoraan sisältöön

Info

Nykyajan dokumentointi -verkkosivusto on Keski-Suomen museon tuottama ohjeistus nykyajan ilmiöiden tallentamiseen.

Hankkeen tausta

Sivusto on osa Keski-Suomen museon maakunnallisen nykydokumentoinnin pilottihanketta, jossa yhteistyökumppanina on ollut konginkankaalainen Kotiseutukerho Kömin Kilta ry. Hankkeeseen on myönnetty Museoviraston innovatiivinen avustus vuonna 2014.

Kömin Kilta ry kokeili omatoimista tallentamista Keski-Suomen museon laatiman dokumentointiohjeistuksen pohjalta. Kohteena oli miesten pukuja valmistava Salmutex Oy Konginkankaalla. Kokeiludokumentointi suunniteltiin ja toteutettiin touko-marraskuun aikana vuonna 2014. Dokumentoinnissa syntynyttä aineistoa on käytetty verkkosivujen toteutuksessa.

Sivuston suunnittelussa on hyödynnetty myös Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineen Tallennus ja dokumentointi -kurssin oppimateriaaleja ja opiskelijoille tehtyä palautekyselyä.

Tekijänoikeudet ja aineiston käyttö

Tekijänoikeudet sivuston aineistoon omistavat Keski-Suomen museo ja aineiston tuottajat. Sivuston aineistoa ei saa kopioida tai julkaista ilman Keski-Suomen museon lupaa.

Sivustoon viitatessa käytetään URL-osoitetta ja viittauspäivämäärää.

Työryhmä

Sisältö

Keski-Suomen museo, Jyväskylä

Helin, Pekka
Mäkinen, Virpi
Rajaniemi, Marja-Liisa
Sojakka, Pirjo
Tarnanen, Sanna

Visuaalinen ilme

Jäppinen, Jussi, Jussi Jäppinen Ky, Jyväskylä

Tekninen toteutus

Harjula, Anssi, Harjula web&dev, Jyväskylä

Yhteistyössä

Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, museologian oppiaine

Malmisalo-Lensu, Anne-Maija
Mäkinen, Minna
Vilkuna, Janne

Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry, Konginkangas

Korjonen, Reetta
Ruuska, Satu
Rytkönen, Veli
Simonaho, Helena

Salmutex Oy, Konginkangas

Salmu, Pasi ja Pirkko
Salmu, Hilkka ja Viljo
Salmutexin työntekijät

Rahoitus

Museovirasto, avustukset innovatiivisiin hankkeisiin 2014

Keski-Suomen museo, Jyväskylä

Lähteet

Aineistohankinnan menetelmät, Koppa, Jyväskylän yliopisto, https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineistonhankintamenetelmat (28.10.2014)

Korkiakangas, Pirjo, Olsson, Pia, Ruotsala, Helena (toim.), 2005. Polkuja etnologian menetelmiin. Ethnos-toimite 11. Helsinki.

Kotilainen, Eija-Maija, 1997. Esineet, museot ja kenttätyö. Kaukaa haettua. Kirjoituksia antropologisesta kenttätyöstä. Toim. Viljanen, Anna Maria, Lahti Minna. Suomen antropologinen seura. Vammala.

Leimu, Pekka, 2005. Kyselyt. Polkuja etnologian menetelmiin. Ethnos-toimite 11. Toim. Korkiakangas, Pirjo, Olsson, Pia, Ruotsala, Helena. Helsinki.

Malmisalo-Lensu, Anne-Maija, 2008, 2012–2013. Museologian opintojen tallennusharjoitus-ohjeet. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

Museoiden luettelointiohje, http://www.luettelointiohje.fi/ (30.10.2014)

Perinteentutkimuksen terminologia, 1998. Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos. Folkloristiikka.

Suojanen, Päivikki – Saressalo, Lassi (toim.), 1982. Kulttuurin kenttätutkimus. Kulttuuri ja kieli 1. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen julkaisu 9. Tampere.

Tiedostoformaatit ja ohjelmistot. Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta/osa4.html (18.11.2014)

Valli, Raine, 2007. Kyselylomaketutkimus. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistokeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 2. korjattu ja täydennetty painos. Toim. Aaltola, Juhani, Valli, Raine. Jyväskylä.Voit ladata Info-sivun myös pdf-tiedostona.