Suoraan sisältöön

Hankkeet

Hyvinvoinnin välitystoimisto (2015-2017)

Hyvinvoinnin välitystoimisto on ESR‐rahoitteinen hanke, johon sisältyy koulutusta, neuvontaa ja tutkimusta taiteen hyvinvointivaikutuksista. Hankkeesta vastaa Humanistinen ammattikoulu ja partnereita ovat Turun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Lisäksi mukana ovat Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki ja Jyväskylän kaupunki.

Hyvinvoinnin välitystoimiston tehtävänä on alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen ja sen pitkän ajan tavoitteena on juurruttaa osallistavat taidepalvelut sosiaali‐ ja terveyssektorin rakenteisiin pysyvästi. Hyvinvoinnin välitystoimisto tarjoaa myös koulutusta. Koulutuksessa on mukana sosiaali‐ ja terveysalan, kulttuurituotannon ja taidealan toimijoita. Kolmivuotinen, valtakunnallinen hanke alkoi keväällä 2015. Hankkeen jälkeen toiminta vakiinnutetaan pysyväksi.

Lue lisää täältä.


Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallinen verkostohanke AILI (2016–2018)

Jyväskylän on jäsenenä kuntatoimijoiden muodostamassa valtakunnallisessa Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkostossa. Verkosto pyrkii edistämään ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä taide- ja kulttuuritoiminnan keinoin sekä kehittämään ikääntyneille tarjolla olevia palveluita.

Verkoston kehitystoiminnan painopisteinä ovat kulttuurisen seniori- ja vanhustyön hallintomallien- ja muotojen kehitystyö, kulttuuritoimintaan liittyvä kirjaaminen ja toiminnan vaikutusten arviointi, kulttuurin ammattilaisten ja asiantuntijoiden rooli vanhustyössä sekä kulttuuriin liittyvä vapaaehtoistoiminta.

Verkoston toiminnassa ovat tällä hetkellä mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Seinäjoki, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Oulu sekä Rovaniemi. Jokaisesta kunnasta on nimetty edustaja verkoston toimintaan niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin kulttuuritoimen puolelta. Myös Taiteen edistämiskeskus tukee hanketta.


Taidetestaajat (2017-2020)

Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin rahoittama suurhanke mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi vierailua ennalta sovituissa taidelaitoksissa. Ensimmäinen vierailu suuntautuu nuoren omaan maakuntaan tai sen lähialueelle ja toinen pääkaupunkiseudulle. Ensimmäiset Taidetestaajat lähtevät liikkeelle syksyllä 2017. Kahdeksasluokkalaisia nuoria on vuositasolla noin 60 000 ja noin 3 000 heistä asuu Keski-Suomessa. Hanketta hallinnoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, ja Keski-Suomessa sen koordinoinnista vastaa Jyväskylän ja lähikuntien alueella toimiva Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta.

Lue lisää täältä.


Harrastelaturi (2017–2018)

Hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille. Hallituksen kärkihanketta ”Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta” toteuttavan valtionavustuksen tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria. Avustuksella tuetaan harrastetuntien järjestämistä koulupäivän yhteydessä koulujen tiloissa tai kouluja lähellä olevissa kulttuuritiloissa.

Harrastelaturi-hankkeen koordinoinnista vastaa lasten- ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta yhdessä Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelujen kanssa ja se toteutetaan yhteistyössä Taiteen perusopetuksen sekä kulttuurialan kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.


Taidetuulahdus (2017–2018) (Päiväkeskukset alueellisina seniori- ja kulttuurikeskuksina)

Taidetuulahdus-hankkeessa selvitetään kuinka kulttuuri- ja taidetoiminta voidaan ankkuroida sosiaali- ja terveyspalveluihin kestävällä tavalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut kokeiluun mukaan neljä toimijaa, joista yksi on Jyväskylän kaupunki. Mukana Jyväskylästä ovat ikääntyneiden päiväkeskukset Kortepohjassa ja Keltinmäessä. Taidetuulahduksen kokeiluvaihe toteutetaan elo–helmikuun aikana. Tavoitteena on juurruttaa hankkeen hyviä toimintamalleja tulevaisuudessa käytäntöön ympäri Suomea.

Jyväskylässä hankkeeseen on valittu työntekijöiksi yhteisötaiteilijat Hanna Veander ja Jari Siljamäki. Taiteilijat ovat osana päiväkeskusten työyhteisöä hankkeen ajan. Taidesisällöt suunnitellaan yhdessä henkilökunnan ja päiväkeskusasiakkaiden kanssa taiteilijoiden vahvuuksia hyödyntäen, näitä ovat esimerkiksi sirkus- ja kuvataide.

Luontoon tukeutuvien menetelmien hyödyntämistä (Green Care) hyvinvointipalvelujen tuottamisessa pyritään hankkeen aikana kehittämään taidekäyttöön. Materiaaleina käytetään esimerkiksi kasveja ja kukkia ja näiden kautta avataan luonto- ja taide-elämyksiä. Myös kolmannen sektorin sekä vapaaehtoistoiminnan asemaa pyritään vahvistamaan.


Päättyneet hankkeet

Kulttuurikolmio (2015-2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Kulttuurikolmio-hankkeessa vahvistettiin kulttuurin avulla osallisuutta asuinalueilla sekä toteutettiin paikallisia innovatiivisia ja asukaslähtöisiä kulttuurityön malleja. Mukana oli toimijoita kolmelta erityyppiseltä asuinalueelta Jyväskylästä: Yläkaupungin Yö ry ydinkeskustasta, Keltinmäen, Myllyjärven ja Mäyrämäen-Mustalammen asukasyhdistykset sekä Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys POKO ry toimien kattojärjestönä Moksin, Saukkolan, Sarvenperän, Tikkalan ja Ylä-Muuratjärven kylille.

Hankerahan hakijana sekä hankkeen hallinnoijana toimi Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut, mutta kaupunki ei ohjannut Kulttuurikolmiota sisällöllisesti vaan luotti siihen, että toimijat alueilla löytsivät itse parhaat käytännöt ja tavat toimia. Hankkeen raportoinnissa ja seurannassa olivat mukana Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes ja Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan maisteriohjelma.

Tavoitteet, toimijat ja teemat

Mukana olevat yhdistykset kehittävät ja luovat asukkaiden omista tarpeista lähteviä toimimisen malleja, ja toiminnan keskiössä on osallistaminen ja joukkoistaminen. Alueiden ihmisille annetaan vapaat kädet käytännön toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen, lähtökohtana tasavertainen kumppanuus ja yhteistyö Jyväskylän kaupungin kanssa.

Yläkaupungin yö ry

 • Ydinkeskustan yhteisöllisyyden kehittäminen tapahtumatuotannon avulla ympäri vuoden
 • Kaupunkikeskustatilan kehittäminen kohtaamisen paikkana
 • Vastaa hankkeessa joukkoistamisen prosessista ja kouluttaa muita mukana olevia toimijoita tarvittavien tietoteknisten sovellusten käytössä.
 • Kyösti Ylikulju, kyosti.ylikulju(at)ylakaupunginyo.fi, http://www.ylakaupunginyo.fi/

Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys

 • Kylien ja haja-asutusalueiden kulttuuripalvelujen parantaminen (lähipalveluperiaate ja kylä-kantakaupunkilinkitys)
 • Yli sukupolvien ulottuva toiminta
 • Tilojen käytön tehostaminen resurssiviisaasti
 • Ikäihmisten yhteisöllinen asuminen
 • Paula Määttä, pamaatta(at)gmail.com, http://www.pokokorpilahti.fi/

Asukasyhdistykset

 • Alueen asukkaiden osallistumisen aktivointi ja motivointi kulttuuritoiminnan avulla
 • Kylätalon ja muiden alueilla olevien tilojen kehittäminen
 • Perhetapahtumat
 • Tarinoiden kerääminen ja taltiointi
 • Keltinmäen asukasyhdistys ry: Tuulikki Väliniemi, tuulikki.valiniemi(at)jkl.fi
 • Myllyjärven asukasyhdistys ry: Kristiina Ridanpää, kristiina.ridanpaa(at)nic.fi, http://www.myllyjarvenasukkaat.net/index.html
 • Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry, Tuija-Elina Lindström, tuija.lindstrom(at)jkl.fi ja Anette Mehtälä, anette.mehtala(at)elisanet.fi, https://mmasukasyhdistys.wordpress.com/

Hyvinvointia Huhtasuolle (2013-2015)


Katso video, joka kertoo projektin kehityskaaren pähkinänkuoressa

Hyvinvointia Huhtasuolle -hanke on ympäristöministeriön asuinalueiden kehittämisohjelman ARA -rahoituksen saanut hanke Jyväskylässä. Hankkeen tavoite on huhtasuolaisten hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja asukkaiden omatoimiselle, hyvinvointia edistävälle toiminnalle. Hankkeella halutaan myös edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä Huhtasuon alueella.

Kulttuuripalvelut on mukana useissa eri projekteissa Huhtasuon alueella kohderyhmänä Huhtasuon lapset, lapsiperheet ja vanhukset sekä pitkäaikaistyöttömät. Projektit toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin eri yksiköiden, taiteilijoiden, paikallisten toimijoiden ja huhtasuolaisten kanssa.


Arjen sankarit (2014)

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteutetun hankkeen tavoitteena oli kehittää pysyviä ikäkaariajatteluun perustuvia kulttuuritoiminnan malleja, jotka tukisivat sekä lasten että ikääntyneiden hyvinvointia. Hankkeen avulla haluttiin edistää eri-ikäisten ihmisten luontevaa kohtaamista ja vuorovaikutusta. Lisäksi haluttiin tukea päiväkeskuksessa ja päiväkodissa toimivan henkilökunnan edellytyksiä käyttää taiteen keinoja yhteisen toiminnan lisäämisessä joko omaehtoisesti tai ammattitaiteilijoiden avustuksella.

Arjen Sankareiden toteutuksessa sukupolvet kohtasivat toisensa tarinoiden ja leikkien kautta ja tarinat muuntuivat taiteilijoiden ohjaamina kuviksi, musiikiksi ja nukkehahmoiksi. Arjen Sankarit -hankkeen sisällöstä ja toteutuksesta vastasivat nukketeatteritaiteilija Ilona Lehtoranta, medianomi Sisko Vähämäki ja näyttelijä, muusikko Markus Petsalo.

Toimintaan osallistui keväällä ikääntyneiden ja lasten ryhmät Huhtasuon päiväkeskuksesta ja Huhtasuon päiväkodista. Syksyllä mukana olivat Kypärämäen päiväkeskus ja Kypärämäen päiväkoti. Arjen Sankarit tavoitti yhteensä 27 päiväkeskusten vanhusta ja 30 päivähoitolasta. Hoitajia ja ohjaaja oli mukana seitsemän. Sekä Huhtasuolla että Kypärämäessä lasten ja ikääntyneiden luova yhdessä tekeminen ja toimiminen huipentuivat koskettaviin yhteisesityksiin.

Ikäkaari-toimintaa ylläpidetään jatkossa Taideapteekin ja Kulttuuriaitan perustoiminnassa. Hankkeesta syntyi myös menetelmäopas omaehtoisen toiminnan tueksi.


Osaattori (2011-2013)

Osaattorin tavoitteena oli edistää taiteilijoiden työllistymistä ja taiteen asemaa ikäihmisten hoivayksiköissä. Vuonna 2011 käynnistynyt ESR-hanke toimi Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa ja Turussa. Jokaisessa kaupungissa järjestettiin taiteilijoille ja hoivahenkilöstölle suunnattuja koulutuksia, taiteen pilottiprojekteja ja kulttuurista vanhustyötä käsitteleviä tulevaisuusfoorumeja. Oleellisena osana hanketta oli verkostomainen toiminta, jossa osanottajakaupungit jakoivat kokemuksiaan ja oppivat toisiltaan.

www.osaattori.fi, www.facebook.com/osaattori

Osaattori Jyväskylässä

Hankkeen aikana Jyväskylässä järjestettiin kaksi Taiteilijana vanhustyössä –koulutusta. Koulutuksiin osallistui yhteensä 20 taiteilijaa eri taiteen aloilta. Koulutusten teemoina olivat hoivayksiköiden käytänteet, ikäihmisten kohtaaminen ja yrittäjämäinen toiminta. Kouluttajina toimivat Jykes Oy, Diges Ry, Laatuhoiva Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä vanhusten kanssa työskentelevät ammattitaiteilijat. Koulutuksen myötä Jyväskylässä aloitti toimintansa taiteilijaryhmä ”Kulttuurinappi”, joka tuottaa ikäihmisille suunnattuja taidepalveluita.

Hoivahenkilöstölle järjestetiin neljä taidekoulutusta eri puolilla kaupunkia vuoden 2012 aikana. Koulutukset kohdennettiin päiväkeskusohjaajille sekä palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon työntekijöille. Koulutusten tavoitteena oli edistää luovuuden ja taiteen käyttöä osana hoivahenkilöstön työtä. Kouluttajina toimivat Teija Häyrynen, Noora Nenonen, Tiina Mattila, Katriina Hyvönen, Raija Lundahl ja Auli Kurvinen.

Ensimmäinen taidepilotti Jyväskylässä toteutettiin keväällä 2013 ”Pieni Sydän” –esityksellä. Tanssija Noora Nenosen ja musiikkipedagogi Antti Ikosen rakkaus-aiheinen esitys nähtiin yhteensä 11:lla pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen osastolla.

Jyväskylän tulevaisuusfoorumi järjestettiin 18.4.2013 aiheella Erilainen nykymuori - kulttuurisen vanhustyön tulevaisuus (lataa käsiohjelma tästä). Avoimen seminaarin lisäksi järjestettiin taidetyöpajoja, joihin kutsuttiin jyväskyläläisiä päättäjiä ja vanhuspalveluiden esimiehiä.

Toinen taidepilotti Jyväskylässä toteutettiin marraskuussa 2013 Jokikartanon ryhmäkodissa. Tanssitaiteilijat Elli Isokoski ja Jukka Ristolainen viettivät Jokikartanossa yhteensä yhdeksän päivää tuoden tanssillista näkökulmaa osasto 5:n arkirutiineihin. Projektin tavoitteena oli lisätä asukkaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnankin viihtyvyyttä ja voimavaroja tanssin keinoilla. Yhteiset tanssihetket, liikekokeilut, esitykset ja rentoutushetket toteutettiin ryhmäkodin arjen ehdoilla asukkaita kuunnellen ja kunnioittaen.


Pieni sydän -tanssiteosta esitettiin ympäri Jyväskylän palvelutaloja. Tanssitaiteilija Noora Nenonen (kuvassa) ja muusikko Antti Ikonen vastasivat teoksen toteutuksesta.

Tutkimuksia aiheesta:
Asta Engström: Hoitotyöntekijöiden näkemyksiä taiteesta ja kulttuurista vanhusten hoitotyössä
Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto 2013

Sara Ala-Hynnilä: Haastattelussa Osaattori-hankkeen koulutukseen osallistuneita taiteilijoita
Opinnäytetyö, Mikkelin Ammattikorkeakoulu 2012


Lisätietoja hankkeista:

kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari Aholainen
p. 014 266 4040
mari.aholainen(at)jkl.fi