Suoraan sisältöön

Luvat ja ilmoitukset

Tapahtuman luvat
Alueen käyttölupa (maanomistajan lupa)
Kilpailuiden järjestäminen maasto- ja vesialueilla
Maanomistustiedot (keneltä kysyä lupaa)
Poliisin luvat ja ilmoitukset
Pelastuslaitoksen luvat ja ilmoitukset
Ilotulitus- ja pyrotekniikkaesitykset
Meluilmoitus, äänentoistolaitteiden käyttö
Elintarvikemyynti
Anniskeluluvat
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden- ja valmisteiden myynti
Liikennejärjestelyt
Pysäköinti
Suunnitelmapiirustukset ja kartat
Viranomaistapaamiset ja tarkastukset


Tapahtuman luvat

Tapahtumien järjestäminen edellyttää yleensä erilaisten lupien hankkimista ja ilmoitusten tekemistä. Tapahtumia koskevat monet lait, säännöt ja ohjeet. Tarvittavien lupien määrä riippuu hyvin pitkälti tapahtuman luonteesta, kävijämäärästä ja tapahtumapaikan sijainnista. Suurehkoissa tapahtumissa lähes poikkeuksetta maanomistajan luvan lisäksi tulee laatia ilmoitus poliisille. Luvilla ja ilmoituksilla on erilaiset käsittelyajat, joten liikkeellä on oltava hyvissä ajoin. Lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla.

Lupien hakeminen ja ilmoitusten laatiminen on järjestäjän vastuulla, joten on varminta tarkistaa lupien ja ilmoitusten tarve ko. viranomaiselta.

Viranomaishakemuksien käsittelyaikataulukko (ohjeellinen)

Tulosta taulukko (pdf)

Lisää tietoa luvista ja ilmoituksista myös Tapahtumajärjestäjän oppaassa (pdf).


Alueen käyttölupa (maanomistajan lupa)

Kaikki tapahtumat tarvitsevat alueen omistajan luvan. Luvan myöntäjänä voi olla esimerkiksi kaupunkirakenteen toimiala, liikuntapalvelut, koulun rehtori tai yksityinen maanomistaja. Luvan antaja riippuu siitä kenen omistamalla maalla tapahtuma järjestetään. Osa muista tarvittavista luvista kuten poliisin-, pelastuslaitoksen- tai anniskeluluvat edellyttävät useimmiten, että alueen käyttölupa on kunnossa.

Lupa tarvitaan esim.
Alueen käyttölupa ulkoilmatapahtumaa varten yleensä tarvitaan, jos esimerkiksi tapahtuma rajaa yleistä käyttöä tai tapahtuma edellyttää toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai tarvitaan erityisiä liikennejärjestelyjä.

Lupaa ei tarvita esim.
Jos tapahtuma ei rajaa yleistä käyttöä ja on lyhytaikainen tai esim. yksityishenkilön järjestämä pienimuotoinen tilaisuus esim. merkkipäivä, polttarit tms. Lupaa ei myöskään tarvita, jos olet järjestämässä tapahtumaa ravintolaan tai muuhun tilaan, jossa on pysyvä henkilökunta.

Keneltä kysyä lupaa?
Kaupungin tapahtumapaikoista on lisätietoa Tapahtumapaikat -sivulla.
Maa-alueiden omistuksista voi tiedustella Palvelupiste Hannikaisesta puh. 014 266 5022.

Lisätietoa tapahtumapaikoista TÄSTÄ (ulkotapahtumapaikat ja hakemukset)


Kilpailuiden järjestäminen maasto- ja vesialueilla

Kilpailujen ja harjoitusten järjstämiseen maastossa tai vesialueilla (myös järven jäällä) tulee hakea alueen käyttölupa ko. maa- tai vesialueen omistajalta. Kaupungin omistamille maa-alueille lupa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Alueiden omistuksista voi tiedustella Palvelupiste Hannikaisesta puh. 014 266 5022.

Lisäksi moottoriajoneuvo- ja moottorivenekilpailuja tai -harjoituksia varten on haettava rakennus- ja ympäristölautakunnan lupa silloin, kun alue ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteeseen. Ks. Maastoliikennelaki 30§ ja Vesiliikennelaki 21§
HAKEMUSLOMAKE (pdf) Lisätiedot: Ympäristönsuojelu, p. 014 266 5166


Maanomistustiedot (keneltä kysyä lupaa)

Alueiden maanomistajia voi tiedustella Palvelupiste Hannikaisesta, p. 014 266 5025, arkisin klo 8.00-15.00 tai sähköpostitse palvelupistehannikainen [at] jkl.fi
Kaupungin maanomistuksesta löytyy tietoa myös Jyväskylän karttapalvelusta, ks. vasen luettelo, Asemakaavat ja kiinteistöt, Kaupungin maanomistus.


Poliisin luvat ja ilmoitukset

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisille. Ilmoitus on tehtävä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista, mutta etenkin suurten yleisötilaisuuksien järjestäjien tulee olla yhteydessä poliisin lupapalveluun huomattavasti aikaisemmin, kuukausia tai vähintään viikkoja ennen tilaisuutta. Yleisötilaisuusilmoituslomake löytyy poliisin Internet-sivuilta.

Yleisötilaisuuden luonteesta riippuen poliisi voi vaatia ilmoituksen liitteeksi esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen, pelastussuunnitelman, melupäätöksen, luettelot järjestyksenvalvojista ja liikenteen ohjaajista ja selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta.
Liikenteen ohjaajien asettamisesta ja tien tilapäisestä sulkemisesta yleisötilaisuuden vuoksi tulee tehdä ilmoitus poliisin lupapalveluun. Poliisi määrää liikenteen ohjaajat tehtäväänsä ja tekee tienpitäjää kuultuaan päätöksen tien tilapäisestä sulkemisesta. Nopeuskilpailuja varten luvan tien sulkemiseen asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle myöntää kunnanhallitus, muiden teiden osalta poliisi. Rallikilpailua varten sulkulupahakemus tulisi jättää poliisille noin 2,5 kuukautta ennen kilpailua.

Poliisille tehdään ilmoituksia, jos järjestetään esim.

 • ulkotapahtuma yleisellä paikalla
 • suuri tapahtuma (useita satoja osallistujia)
 • erityisryhmille suunnattu tilaisuus
 • myöhäisiltaan tai yöhön kestävä tapahtuma (klo 22 jälkeen)
 • tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (yli 200 henkilön tilaisuus)
 • ilotulitusnäytös
 • rallikilpailut tai tien sulkeminen
 • tapahtuma jossa järjestetään anniskelua

Lisätietoja: Poliisin ilmoitukset, tietoja yleisötilaisuuden järjestämiseen (vie poliisin nettisivulle)


Pelastuslaitoksen luvat ja ilmoitukset

Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tapahtumassa ja laadittava pelastusviranomaisille pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, joka tulee hyväksyttää myös poliisilla.
Pelastussuunnitelma on laadittava viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden alkamista. Jyväskylän alueen pelastuslaitos ja yhteystiedot: Keski-Suomen pelastuslaitos.

Pelastussuunnitelma laaditaan esim. jos:

 • henkilölukumäärä on 200 tai enemmän
 • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisia tuotteita
 • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
 • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

Pakollisia liitteitä ovat mm.

 • piirros esiintymis/tapahtuma-alueesta
 • kiinteistön/maanomistajan kirjallinen lupa
 • todistus sisusteiden syttyvyysluokasta

Pelastussuunnitelman tarpeellisuus ja muut tarvittavat luvat tulee varmistaa ko. alueen pelastuslaitokselta.
Keski-Suomen Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen OPPAAT JA LOMAKKEET (vie Pelastusloitoksen nettisivuille)

Opas pienen yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan (pdf)

Lisätietoja Turvallisuus ja esteettömyys

Ilotulitus- ja pyrotekniikkaesitykset

Silloin kun tapahtuman yhteydessä järjestetään ilotulitus tai pyrotekniikkaesitys tulee maanomistajan luvan lisäksi laatia ilmoitukset poliisin- ja pelastuslaitoksen viranomaisille. Mikäli ilotulitus järjestetään klo 22-06 välisenä aikana tulee laatia myös meluilmoitus.

 • Maanomistajan lupa (alueen käyttölupa)
  Tapahtuman järjestämistä varten laadittavaan alueen käyttölupahakemukseen tulee lisätä tieto tapahtuman yhteydessä järjestettävästä ilotulitusnäytöksestä ja/tai pyrotekniikkaesityksestä.
 • Ilmoitus ilotulitteiden ja pyroteknisten välineiden käytöstä pelastuslaitokselle
  ilmoituksen laatijan tulee olla ko. ilotulitteiden käyttäjä. Ammattikäyttöön tarkoitettujen pyroteknisten välineiden käytössä ja Ilmoituksen tekijältä vaaditaan panostajan luokka E pätevyyttä. Pelastusviranomainen tekee asiasta kirjallisen päätöksen, joka toimitetaan ilmoittajalle. Lisätiedot www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/ohjeet/rajahteet
 • Pelastussuunnitelma
  Pelastussuunnitelman laatii pyrotekniikan käyttäjä tai hänen edustajansa. Jos tapahtumaan on jo laadittu pelastussuunnitelma, voidaan pyroteknisten välineiden käytön pelastussuunnitelma sisällyttää tapahtuman pelastussuunnitelmaan. Lisätiedot
  www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/ohjeet/pelastussuunnitelma
 • Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä poliisille
  Poliisille laaditaan ilmoitus ilotulitusnäytöksistä (ammattimaiset ilotulitteet). Poliisille laadittavan ilmoituksen liitteeksi tulee liittää jäljennös myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä. Lisätiedot: www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_ilotulitusnaytoksesta*
 • Meluilmoitus
  Meluilmoitus tulee laatia mikäli ilotulitukset järjestetään klo 22 – 06 välisenä aikana, kuitenkin suurempien ilotulitusnäytösten ollessa kysymyksessä luvanvaraisuus tulee selvittää Jyväskylän kaupungin ympäristötarkastajalta, puh. 014 266 5175.

Meluilmoitus, äänentoistolaitteiden käyttö

Jo tapahtumaa suunniteltaessa tulee huomioida ympäristöön kohdistuva melurasitus. Kuulutukset ja musiikkiesitykset äänentoistolaitteita käyttäen edellyttävät yleensä tapahtuman järjestäjältä meluilmoituksen tekoa (Ympäristönsuojelulaki 118§).

Meluilmoitus sisältää arvion melun leviämisestä ympäristöön ja mahdolliset meluntorjuntatoimenpiteet. Ilmoitus tehdään vähintään 30 vrk ennen tilaisuutta, Ilmoituksesta tehtävä päätös on maksullinen n. 180,00 € (v.2016).

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti Ympäristöluvat. Palvelun käyttäminen edellyttää kirjautumista. Ensimmäisellä kerralla voit kirjautua pankkitunnuksilla ja luoda itsellesi käyttäjätunnuksen palvelun myöhempää käyttöä varten.

Lisätietoja: Ympäristötarkastaja p. 014 266 5175, arkisin klo 8.00-15.00 tai palvelupistehannikainen[at]jkl.fi


Musiikinesitysluvat

Kun tapahtumassa käytetään musiikkia, joka on tekijänoikeudellisesti suojattu, tarvitaan sen esittämiseen Teoston tai Gramexin lupa. Teosto edustaa musiikin luovia tekijöitä ja musiikinkustantajia, Gramex äänitteen tuottajia ja äänitteellä esiintyviä taiteilijoita.

Musiikkiesitysluvan tarpeellisuudesta lisätietoja:


Elintarvikemyynti

Vähäisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta ei tarvitse laatia ilmoituksia ja mikäli toimijoina on esim. yksityishenkilö, yhdistykset tai urheiluseurat.

Elinkeinotoimintana elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoilua harjoittavien toimijoiden tulee tiedottaa toiminnastaan vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Liikkuvaa huoneistoa koskevan tiedottamisen voi hoitaa kukin toimija itse tai sen voi tehdä tilaisuuden järjestäjä keskitetysti. Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneisosta, lomake (HTML)

Tapahtumajärjestäjä huolehtii yhdessä toimijoiden kanssa siitä, että muut elintarvikehygieniaan ja terveydensuojeluun vaikuttavat seikat tulevat huomioiduiksi. Näitä ovat muun muassa talousveden saannin, viemäröinnin ja WC-tilojen sekä jätehuollon järjestäminen.

Lisätietoja: ympäristöterveystarkastaja, p. 014 266 2374


Anniskeluluvat

Järjestäjän on haettava määräaikaista anniskelulupaa, jos tilaisuuteen liittyy alkoholin anniskelua. Alkoholia sisältävien juomien tarjoiluun luvan myöntää aluehallintovirasto. Hakemuksen käsittelyyn kannattaa varata aikaa noin 1-2 kuukautta.
Tilaisuuksissa voidaan anniskella myös ilmoituksella, mutta se edellyttää, että tapahtuma-alue on hyväksytty etukäteen anniskelualueeksi maanomistajan tai haltijan toimesta. Esim. Jyväskylän kaupungin yleiset alueet eivät ole hyväksyttyjä anniskelualueita (v.2018).

Lisätietoja: Anniskelu tilaisuuksissa ja tapahtumissa (vie Aluehallintoviraston sivulle).


Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden- ja valmisteiden vähittäismyynti tapahtuman yhteydessä edellyttää kunnan viranomaisen hakemuksesta myöntämää vähittäismyyntilupaa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on mm. että toiminnanharjoittaja esittää selvityksen nikotiininesteiden- ja valmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta.

Lisätietoja: ympäristöterveystarkastaja, p. 014 266 2375, arkisin klo 8-00-15.00

Tupakointikiellot ja rajoitukset

Yleisötapahtumissa ovat voimassa tupakkalaissa määritellyt tupakointikiellot ja -rajoitukset. Tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan. Osaan katos- tai katsomoaluetta voidaan kuitenkin varata tupakointiin tarkoitettu tila, kunhan tupakansavu ei pääse kulkeutumaan alueen muihin osiin.

Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee merkitä tupakointiin varattu alue selvästi havaittavalla tavalla. Lisätietoja www.valvira.fi/tupakka

Lisätietoja: ympäristöterveystarkastaja, p. 014 226 7533, arkisin klo 8.00-15.00Liikennejärjestelyt

Tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia riittävistä pysäköintitiloista ja liikenteenohjauksesta.

Mikäli tapahtuma edellyttää tilapäistä opastusta tai liikennejärjestelyjä, tulee laatia liikenteenjärjestelysuunnitelma mistä ilmenee esim. pysäköintijärjestelyt, käytettävät liikennemerkit, huoltoautojen paikat, puomit ja niiden sijainti. Liikenteenjärjestelysuunnitelman voi toimittaa maa-alueen käyttölupahakemuksen yhteydessä (kaupungin yleiset alueet). Lisätietoa Palvelupiste Hannikainen p. 014 266 5025, palvelupistehannikainen(at)jkl.fi

Mikäli tapahtuma vaatii yleisten katujen sulkemisia tai poikkeuksellista liikenteenohjausta laaditaan siitä ilmoitus poliisille.
Kts. Poliisin luvat ja ilmoitukset

Liikennemerkit

Tilaisuuden aikana saa käyttää vain virallisia liikennemerkkejä. Käytettävissä olevien pysäköintialueiden merkitseminen kuten autojen siirtokehotus on toimitettava paikan päälle hyvissä ajoin.

Liikennemerkkejä, siirtokehotuskyltteja ja puomeja voi vuokrata esim.
ALTEK Aluetekniikka, Kuormaajantie 26
Yhteystiedot: p. 014 266 8079 tai 014 266 8045, arkisin klo 8.00-16.00
Liikennemerkit p. 014 266 8012, arkisin klo 8.00-16.00

Suunnitelmapiirustukset ja kartat

Kaupungin alueiden käyttöhakemukseen on liitettävä mukaan tapahtumapaikan- tai alueen suunnitelmapiirustus, josta ilmenee mm. alueen koko, kalustonsijoittelu ja rakenteet. Suunnitelmapiirros tulee yleensä laatia myös turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa varten (poliisin ja pelastuslaitoksen ilmoitukset).
Jyväskylän karttapalvelussa on useita erilaisia karttapohjia, joita voi hyödyntää suunnittelussa kartta.jkl.fi
Suosituimmilta kaupungin tapahtuma-alueilta (Lutakonaukio, Kirkkopuisto, Lounaispuisto) on mahdollista saada suunnittelun pohjaksi kartat myös DWG -tiedostona. Tiedustelut Palvelupiste Hannikainen puh. 014 266 5022 tai palvelupistehannikainen (at) jkl.fi


Pysäköinti

Tapahtumajärjestäjän on hyvä selvittää tapahtumapaikan läheisyydessä sijaitsevat pysäköintimahdollisuudet ja tiedottaa niistä kävijälle jo tapahtumamarkkinoinnin yhteydessä esim. järjestäjän nettisivuilla, verkkokaupassa jne. Jyväskylän kaupungissa on voimassa aluepysäköintikielto, joka sallii pysäköinnin ainoastaan merkityillä pysäköintipaikoilla tai pysäköintitaloissa.

Maksullista kadunvarasipysäköintiä hoitaa Jyväs-Parkki Oy (pysäköintitalot ja kadunvarsipysäköinti).

Linja-autopysäköinti

Linja-autoille löytyy pysäköintipaikkoja mm. Lutakon satamasta (Kioskin ja tilauslaivalaiturin välissä), kaupunginteatterin pääoven edustalta (Vapaudenkatu 36), Gummerkuksenkadulta, Harjukadulta sekä Ailakinkadun vierestä Tourulasta. Katso Keskustan liikennekartta (sininen alue jossa L -merkintä).

Jyväskylän pysäköinninvalvonta

Juhlavieraspysäköinti perhejuhlissa

Mikäli olet järjestämässä merkkipäiviä, ylioppilasjuhlia tai muita vastaavia perhejuhlia, vierailijoille on mahdollista hakea tilapäinen pysäköintilupa. Lupaa voi hakea lyhytaikaista perhetapahtumaa varten kaupungin omistamille alueille, joissa normaalisti pysäköinti on rajoitettu tai kokonaan kielletty. Lupaa ei myönnetä maksullisille pysäköintialueille eikä kaduille, joilla on vuoropysäköinti.

Asiassa kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin.
Lisätietoja: Tilapäinen pysäköintilupa perhejuhlien aikana tai Palvelupiste Hannikainen p. 014 266 5025, arkisin klo 8.00 -15.00 tai palvelupistehannikainen [at] jkl.fi


Viranomaistapaamiset ja -tarkastukset

Suurista tapahtumista sekä tapahtumista mitkä järjestetään ensimmäistä kertaa on suositeltavaa järjestää viranomaispalaveri, johon kutsutaan kaikki tarvittavat lupakäsittelijät yhtäaikaa koolle. Viranomaispalaverissa käydään läpi mm. järjestäjän laatimaa tapahtuma-alueen suunnitelmakarttaa sekä turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia. Tapahtuman luonteen mukaan tapaamiseen osallistuvat mm. poliisi, anniskelu- ja pelastusviranomainen, ympäristösuojelun ja elintarvikevalvonnan edustajat sekä liikenteen suunnittelusta vastaava taho.

Viranomaispalaverin järjestämiseen voit pyytää apua tapahtuma-alueen luvan käsittelijältä.
Lisätietoja: Palvelupiste Hannikainen p. 014 266 5025, arkisin klo 8.00 - 15.00 tai palvelupistehannikainen [at] jkl.fi

Ennen tapahtuman alkua (suuret tai muuten merkittävät tapahtumat) tapahtuma-alueella järjestetään viranomaistarkastus, johon viranomaiset osallistuvat intressiensä mukaisesti. Tarkastuksen koolle kutsumisesta vastaa tapahtuman järjestäjä. Tapaaminen on sovittava hyvissä ajoin, jotta kaikki tarvittavat viranomaistahot pääsevät paikalle. Tarkastuksessa käydään läpi mm. jätehuollon järjestäminen, turvallisuusriskit ja liikennejärjestelyt.

Asialista viranomaispalaveria varten (MALLI)

Ota yhteyttä

Tapahtumatoiminta
Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen
p. 050 344 6496
etunimi.sukunimi (at) jkl.fi

Tapahtumaluvat- ja paikat
Asiakaspalvelupäällikkö Anne Heikkinen
p. 040 840 6460
etunimi.sukunimi (at) jkl.fi

Visit Jyväskylä
Matkailuneuvonta
p. 014 266 0113
matkailu (at) jkl.fi
www.visitjyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin yhteystiedot
www.jyvaskyla.fi/info/yhteys

Copyright © 2018 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun