Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Tapahtumakaupunki » Järjestä tapahtuma » Rakenteet, sähkö ja vesi

Rakenteet, sähkö ja vesi

Rakenteet ja rakennelmat
Tilapäismajoitus
WC-tilat
Katualueille sijoitettavat tapahtumakyltit ja mainonta

 • Tapahtumakyltit
 • Maatarrat
 • Banderollit ja kävelykeskustan alue
 • Mainostaminen
 • lmoitustaulut

Sähkö
Esitystekniikka
Vesi


Rakenteet ja rakennelmat

Tapahtumia järjestettäessä (ulkotapahtumat) voidaan pystyttää yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia tai rakennelmia ilman rakennusvalvonnan lupaa mikäli ne ovat paikallaan ja käytössä enintään kaksi viikkoa. Rakenteet tulee olla pystytetty niin hyvin, että ne kestävät yllättävätkin sääilmiöt kuten ukkosmyrskyn. Rakennusvalvonnan viranomainen suorittaa kuitenkin rakennelmien katselmuksia tapahtumiin mikäli jokin viranomaistaho kuten poliisi tai pelastuslaitos pyytää virka-apua.

Sisätiloissa järjestetyn tapahtuman tilapäisillä rakenteilla ei saa heikentää poistumisteiden käytettävyyttä tai opasteiden havaittavuutta. Kokoontumistilan hyväksyminen tapahtuu yleensä palo-, poliisi-, terveys- ja rakennusvalvontaviranomaisen kanssa yhteistyössä. Viranomaiset suorittavat usein myös yhteistarkastuksen tapahtumapaikalla ennen tapahtuman alkua.

Tapahtumajärjestäjän tulee ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan, jos;

 • yleisötelttoja tai muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia on paikallaan yli kaksi viikkoa.

Tapahtumanjärjestäjän tulee huomioida mm. seuraavat asiat

 • henkilöturvallisuus
 • teltoissa ja rakennelmissa on oltava yleisömäärään nähden riittävästi opastettuja poistumisreittejä ja alkusammutuskalustoa
 • teltat on kiinnitettävä tukevasti maahan
 • tapahtumien jälkeen kaikki rakennukset ja rakennelmat on poistettava viipymättä ja tapahtuma-alue siistittävä
 • rakennelmien pystytyksestä vastaa usein niiden valmistaja ja tekijä, mutta vastuu niiden kestämisestä ja turvallisuudesta on tapahtumanjärjestäjällä

Lisä- ja yhteystiedot:

Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025, arkisin klo 8.00-15.00, palvelupistehannikainen [at] jkl.fi
Jyväskylän Rakennusvalvonta p. 014 266 0680, arkisin klo 8.00-11.00, rakennus.valvonta [at] jkl.fi


WC-tilat

Tapahtumapaikalla oltava riittävä määrä wc-tiloja sekä naisille että miehille. WC-tilat on sijoitettava eri puolille tapahtuma-aluetta ja alueelle on laitettava opasteita niiden sijainnista. Jätteenkuljetusurakoitsijan kanssa sovitaan käymälöistä ja niiden tyhjennyksistä.

Arvion tarvittavien wc-tilojen määrästä saa jätehuoltourakoitsijoilta tai sen voi laskea myös itse Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta:

Alueiden jätteenkuljetusurakoitsijoiden yhteystietoja voi tiedustella Palvelupiste Hannikaisesta, p. 014 266 5025, palvelupistehannikainen [at] jkl.fi


Tilapäismajoitus

Tilapäismajoituksella tarkoitetaan lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi koulujen luokkahuoneet, päiväkodit, urheiluhallit jne. Tilapäisen majoittumisen edellytykset tulee käydä läpi yhdessä kiinteistön omistajan sekä alueen pelastusviranomaisen kanssa.

Lisä- ja yhteystiedot: Keski-Suomen Pelastuslaitos, p. 014 332 9600 (vaihde), pelastuslaitos [at] jkl.fi


Katualueille sijoitettavat tapahtumakyltit ja mainonta

Tapahtumakyltit

Lyhytkestoisesti esillä pidettävälle tapahtumakylteille on mahdollista saada lupa urheilu-, kulttuuri-, tai muun paikallisen yleisötapahtuman yhteydessä. Tyypillinen esimerkki tapahtumakylteistä ovat sirkuskyltit. Kaupunki myöntää omistamilleen katualueille lyhytkestoisissa tapahtumissa luvan korkeintaan 14 vuorokauden ajaksi ja vain keskustan ruutukaava-alueen ulkopuolisille alueille. Tapahtumakyltissä tulee esittää tapahtumassa kävijän kannalta oleelliset tiedot, esimerkiksi tapahtuman nimi, sekä tapahtumapaikka ja -aika. Pelkästään mainosarvoa sisältäviä kylttejä ei sallita. Tapahtumajärjestäjän kannattaa tiedotuksessaan hyödyntää myös kaupungin yleisiä ilmoitustauluja.

Lupa tilapäisesti asetettaville tapahtumakylteille haetaan alueen käyttöluvan yhteydessä (kaupungin yleiset alueet). Jos tapahtuman järjestäminen ei edellytä alueen käyttölupaa, haetaan lupa tapahtumakylteille erillisellä hakemuksella (vapaamuotoinen). Lupahakemuksen liitteenä hakijan tulee toimittaa tapahtumakylttien sijainnit osoittava karttaote, sekä valokuva tai muu havainnollinen selvitys asetettavasta kyltistä ja sen sisältämästä informaatiosta. Karttaotteet suunnittelua varten esim. kaupungin karttapalvelusta.

Kaupungin ohje tapahtumakylttien sijoittelusta (pdf)

ELY-keskus myöntää mainospaikkoja omilla tiealueillaan (yleiset maantiet) Opasteet ja mainokset
Lisä- ja yhteystiedot: ELY - Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600, arkisin klo 9.00-16.00

Tiealueiden omistusta ja hallinnointia voi tiedustella Palvelupiste Hannikaisesta p. 014 266 5025, arkisin klo 8.00-15.00, palvelupistehannikainen [at] jkl.fi

Maatarrat

Maatarrat soveltuvat jalankulkualueille, kunhan huolellisella sijoittelulla ja materiaalivalinnalla varmistutaan siitä, ettei maatarra aiheuta liukastumisvaaraa. Kuten muille tapahtumailmoituksille, myös maatarroille voidaan myöntää lupa vain paikallisen tapahtuman yhteydessä.

Banderollit ja kävelykeskustan alue

Kävelykadun banderollipaikkojen vuokrausta hoitaa Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry.

Mainostaminen

Katualueilla mainostaminen on mahdollista erillisissä mainontavälineissä, joista kaupungilla on pitkäkestoisia sopimuksia mainontayritysten kanssa. Sopimuksiin sisältyy mm. pysäkkikatoksissa, valaisinpylväissä, mainospylväissä, sekä tietyissä roska-astioissa toteutettava mainonta.

Ilmoitustaulut

Tapahtumajärjestäjien käyttöön löytyy keskusta-alueelta yleisiä ilmoitustauluja. Niitä sijaitsee mm. Asema-aukiolla, Kauppatorilla, Kirkkopuistossa. Kartta ilmoitustaulujen sijainneista
Yleisille ilmoitustauluille voi vapaasti kiinnittää ilmoituksia ja tiedotteita. Taulujen käyttö on vapaata, mutta loukkaavat, lainvastaiset tai muuten epäasialliset ilmoitukset poistetaan aina mikäli niitä havaitaan. Vastuullinen tapahtumajärjestäjä huolehtii ilmoituksensa taululta myös pois, kun tapahtuma on ohi tai tiedot ovat vanhentuneet.


Sähkö

Tapahtumapaikalle tarvitaan usein sähköä. Kun tapahtumapaikkaa varataan on hyvä varmistaa paikan vuokraajalta sähkön saatavuus. Sisätiloissa sähkön saaminen onnistuu helpommin kuin ulkotiloissa. Sähköturvallisuuteen on kiinnitettävä erityisesti huomiota, sähkölaitteet on suojeltava sateelta sekä ilkivallalta ja sähköjohdot on pidettävä pois kulkuväyliltä. Sähköasennukset saa tehdä vain ammattilainen.

Jyväskylän Energia Oy toimittaa tilapäissähköä (rakennusaikainen työmaasähkö) tapahtumiin. Tilapäisestä sähköntarpeesta kannattaa sopia hyvissä ajoin etukäteen, jotta voidaan selvittää liittymän toteutuksen edellytykset. Kaikkialle Jyväskylän alueelle ei aina voida taata tapahtumasähkön saatavuutta. Sähkökeskuksia on mahdollista vuokrata Jyväskylän Energian sopimusurakoitsijoilta. Huomioi, että tilapäissähkön toimitusaika on noin 3 viikkoa. Tilapäissähkön kyselylomake

Lisätiedot: Jyväskylän Energia Oy, p. 014 366 4030 (vaihde)
Tapahtuman aikainen tilapäissähkö , ks. rakennusaikainen työmaasähkö

Jyväskylän kaupungilla on varattu tapahtumia varten sähkönjakelupisteitä mm. Lounaispuistossa, Kirkkopuistossa ja Lutakon satama-alueilla. Niiden käyttötarpeista voi ilmoittaa ko. alueen käyttölupahakemuksen yhteydessä.
Lisätiedot: Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025, arkisin klo 8.00-15.00, palvelupistehannikainen [at] jkl.fi

Sähkön ja vedenjakeluun liittyvät vikailmoitukset / 24 h (J-energia Oy), p. 014 366 4040


Esitystekniikka

Äänentoistolaitteiden käyttö on usein tarpeen lähes jokaisessa tapahtumassa mikäli osallistujia on useita kymmeniä tai enemmän. Niiden käyttöä varten on selvitettävä mm. sähkön riittävyys. Äänentoistolaitteiden käyttö edellyttää usein myös meluilmoituksen tekemistä (ulkotapahtumat), ks tapahtuman luvat ja ilmoitukset
Tapahtumaa suunnitellessa ja tapahtumapaikkaa valitessa on hyvä huomioida myös muu tarvittava tekniikka ja miten niiden toteuttaminen ja käyttäminen onnistuu esim. tietoliikenneyhteydet, valaistus, kuvatekniikka (valkokankaat, näytöt), esiintymislavat (lavaelementit) sekä muut erikoistehosteet. Suunnitelmat kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja varmistaa, että laitteet ovat ajoissa paikan päällä (rakentaminen ja purkuajat) ja testata niiden toimivuus.


Vesi

Jos tapahtumassa on elintarvikkeiden myyntiä tai anniskelua, on alueelta saatava myös vettä. Veden saatavuudesta neuvotellaan tapahtumapaikan haltijan kanssa. Jos vesipiste puuttuu alueelta, on vesi tuotava paikalle esimerkiksi vesisäiliöissä.

Jyväskylän kaupungin osalla tapahtumille soveltuvilla alueilla on tarjolla myös vesipisteitä esim. Lutakon satamassa.
Lisätiedot: Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025, arkisin klo 8.00-15.00, palvelupistehannikainen [at] jkl.fi

Ota yhteyttä

Tapahtumatoiminta
Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen
p. 050 344 6496
etunimi.sukunimi (at) jkl.fi

Tapahtumaluvat- ja paikat
Asiakaspalvelupäällikkö Anne Heikkinen
p. 040 840 6460
etunimi.sukunimi (at) jkl.fi

Visit Jyväskylä
Matkailuneuvonta
p. 014 266 0113
matkailu (at) jkl.fi
www.visitjyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin yhteystiedot
www.jyvaskyla.fi/info/yhteys

Copyright © 2018 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun