Suoraan sisältöön

Lupa- ja ilmoitusasiat

pykälät

Kemikaalisäiliön jättäminen maaperään

Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 23 §:n mukaan käytöstä poistetun öljy-, polttoaine- tai muun kemikaalisäiliön omistajan tai haltijan on poistettava säiliö maaperästä putkistoineen ja puhdistettava se ennen poistamista. Puhdistajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito, ja puhdistuksesta on säilytettävä todistus mahdollista tarkastusta varten. Mahdollisesti havaitusta säiliövuodosta tulee ilmoittaa välittömästi Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa kemikaalisäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Edellytyksenä on myös, että Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima tarkastaja ei ole tarkastuksessaan todennut säiliövuotoja eikä siitä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Säiliön poistamista koskevasta päätöksestä peritään rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymään taksaan perustuva käsittelymaksu.

Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on todistettavasti puhdistettu ja asianmukaisesti tarkastettu ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa. Tällöinkin säiliön täyttö- ja ilmaputket on poistettava.

Asiaa koskeva hakemuslomake on mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti. Sen voi myös tulostaa, täyttää kynällä ja lähettää postitse.

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5173

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Pienimuotoinen jätteiden hyötykäyttö maarakentamisessa on sallittu ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen perusteella. Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen jätteen sijoittamista. Maarakentamisessa hyödynnettävä jäte ei saa sisältää ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita ja sen on koostuttava halkaisijaltaan enintään 150 mm:n kokoisista kappaleista. Pohjavesialueilla jätteiden käyttö on puhtaita ylijäämämaa-aineksia lukuun ottamatta kielletty. Maanomistaja vastaa maahan sijoitetusta jätteestä.

Ilmoituslomake Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa (pdf).

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5173

Koeluonteinen toiminta

Ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaisesta koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi, on tehtävä kirjallinen 119 §:n mukainen ilmoitus rakennus- ja ympäristöjaostolle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet on ilmaistu kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyy ilmoituksen tekoa varten lomake.

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5169

Lannan patterointi

Karjanlannan ja virtsan varastointitilan tilavuudesta poikkeamista koskeva ilmoitus sekä lannan patterointia koskeva ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyy ilmoituksen tekoa varten lomake.

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5177

Lannan luovutussopimus

Mikäli tilalla ei ole riittävästi lannan levitykseen käytettävää peltoalaa, vaan lanta joudutaan luovuttamaan, tulee lannan luovuttamisesta tehdä sopimus vastaanottajan kanssa. Sopimuslomake on mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti. Sen voi myös tulostaa, täyttää kynällä ja lähettää postitse.

Ympäristötarkastaja (014) 266 5177

Luonnonmuistomerkin perustaminen

Jyväskylässä rakennus- ja ympäristöjaosto päättää luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisesti alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta.

Ympäristönsuojelusuunnittelija p. 014 266 5176

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupahakemus osoitetaan Jyväskylässä rakennus- ja ympäristölautakunnalle, joka toimii alueella maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena. Maa-aineslupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta peritään kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveotosta on kuitenkin ilmoitettava ottamisen sijainti ja laajuus silloin, kun ainesmäärä on yli 500 k-m3.

Maa-ainesain 23 §:n mukaan maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu.

Hakemuslomake maa-ainesten ottaminen (pdf 153 kt).
Maa-ainesten oton ilmoituslomake / maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus (ymparisto.fi).
Katso ympäristöministerön opas Maa-ainesten kestävä käyttö.

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5172

Melun tai tärinän aiheuttaminen

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan rakennus- ja ympäristöjaostolle on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevän. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen tätä ajankohtaa. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet on ilmaistu kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyy ilmoituksen tekoa varten lomake.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti Oma Jyväskylä -asiointipalvelun kautta. Valitse palvelun aihealueista Ympäristö ja luonto ja sen alta Meluilmoitus. Palvelun käyttäminen edellyttää kirjautumista. Ensimmäisellä kerralla voit kirjautua pankkitunnuksilla ja luoda itsellesi käyttäjätunnuksen palvelun myöhempää käyttöä varten.

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5175

Moottoriajoneuvo maastossa

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa (maa-alue ja jääpeitteinen vesialue) on haettava [rakennus- ja ympäristölautakunnan] lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Maastoliikennelain 14-15 §:n mukaisesti rakennus- ja ympäristöjaosto päättää moottorikelkkareitin perustamiseksi tarvittavan reittisuunnitelman hyväksymisestä ja hyväksyy reitin pitäjän. Kaupungin alueelle ei ole perustettu pysyviä reittejä. Kaupungin tonttituotanto on maanomistajana myöntänyt seudulliselle kelkkailuyhdistykselle määräaikaisia lupia ylläpitää jäsenistöään varten muutamin paikoin ns. kelkkauria.

Keski-Suomen lääninhallituksen päätökset vuosilta 1981 ja 1882 kieltävät moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajamisen Jyväskylän kaupungissa Alvajärven, Palokkajärven, niiden välisen Pappilanjoen sekä Tuomiojärven ja Köhniönjärven jääalueilla sekä Laajavuoren, Roninmäen ja Aittovuoren-Kangasvuoren ulkoilualueilla. Päätös vuodelta 1990 kieltää ajon Haapalahden jääalueella, ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätös vuodelta 2007 kieltää moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisen Korpilahden keskustan edustalla Päijänteen jääalueella Autiojoensuun etelärannasta Lompsanpohjan lahden pohjoisrantaan vedetyn rajan pohjoispuolella.

Hakemuslomake kilpailujen ja harjoitusten järjestäminen (pdf).

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5172

Moottorivenekilpailut ja harjoitukset

Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella kuin myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja, on haettava rakennus- ja ympäristöjaoston lupa.

Hakemuslomake kilpailujen ja harjoitusten järjestäminen (pdf).

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5172

Vesilain mukaiset luvat

Vesilain mukaan ojan kaivamiseen toisen maalle, jätevesien johtamiseen maahan tai veteen, viemärin rakentamiseen yksityistien alitse, veden johtamiseen toisen viemäriin ja veden käyttöön liittyvien tutkimusten suorittamiseen tarvitaan rakennus- ja ympäristöjaoston lupa. Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Ympäristönsuojelupäällikkö, p. 014 266 5171

Vapautus kiinteistön liittämisestä vesijohto- tai jätevesi-viemäriverkostoon tai vapautus velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 f §:n 2 momentin mukaan kunnan määräämä viranomainen voi hakemuksesta myöntää vapautuksen kiinteistön hulevesien johtamisesta kunnan hulevesijärjestelmään. Johtamisvelvollisuudesta vapauttaminen ei vaikuta kiinteistön omistajilta tai haltijoilta perittävään vuosittaiseen hulevesimaksuun.

Asiaa koskeva hakemuslomake on mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti. Sen voi myös tulostaa, täyttää kynällä ja lähettää postitse.

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5170

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Samoin on lupa oltava luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen. Luvanvaraisista toiminnoista säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014) sekä valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014). Ympäristölupahakemuksen ratkaisee toiminnan luonteesta riippuen joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Jyväskylässä rakennus- ja ympäristöjaosto). Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyy asiasta lisätietoa sekä hakemuksen tekoa varten lomake. Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteet on ilmaistu kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Ympäristötarkastajat (Kts. Henkilöt ja tehtävät)

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa.

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyvät tarkemmat ohjeet rekisteröintimenettelystä sekä toimialakohtaiset rekisteröintilomakkeet (energiantuotantolaitos, jakeluasema, asfalttiasema, VOC-toiminta)

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti asiointipalvelun kautta. Palvelun käyttäminen edellyttää kirjautumista. Ensimmäisellä kerralla voit kirjautua pankkitunnuksilla ja luoda itsellesi käyttäjätunnuksen palvelun myöhempää käyttöä varten.

Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5177 tai p. 014 266 5172

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Kivääritehtaankatu 6
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta